Recoleta Cemetery (founded in 1822) is a must on every tourist’s list while visiting Buenos Aires. If it a must, I often become quite sceptical and suspicious about it, which at times results in not ticking this off at all. Since Recoleta neighbourhood is in the heart of the city we booked out hotel there with a city view and….the cemetery. “Nighthmares here you come”,  I thought. When I saw this view from the balcony, I was quite surprised. It looks like a little town and I instantly understood why it needs to be visited. It has not only its historical and cultural value that drives people there, but also it is really beautiful. It is apparently one of the world’s most extraordinary cemeteries.

Recoleta Cementary, Buenos Aires

Recoleta Cementary, Buenos Aires

You can wander the countless streets for a long time and not be bored. The graves and crypts are decorated with statues and marble sarcophagi. This cemetery is an open-air museum that holds remains of many people who contributed to the history of Argentina. Although it is mainly known as a burial ground of Evita Duearte de Peron, it holds many famous military heroes, presidents, influential politicians, scientists, writers and important or wealthy Argentinians.

You can find there such personas as:
Evita Duearte de Peron– the First Lady of Argentina, widely known for her charity and feminist work.
José Hernández– creator of Argentina’s national epic “Martín Fierro”.
Leopoldo Lugones– writer and journalist.
Luis Ángel Firpo– first Latin American boxer to compete in the heavy weight world championships.
Luis Federico Leloir– Nobel Prize laureate in chemistry (the first Spanish-speaking chemistry laureate).
Silvina Ocampo– poet, writer and translator.
Vincente López y Planes– creator of the lyrics of the National Anthem of Argentina.

Recoleta Cementery, Buenos Aires

???

Cmentarz Recoleta (za?o?ony w 1822 roku) powinien si? znajdowa? na li?cie ka?dego turysty podczas pobytu w Buenos Aires. Je?li co? jest tak promowane jako atrakcja turystyczna nie do omini?cia, zwykle podchodz? do tego sceptycznie i podejrzliwie, co cz?sto ko?czy si? na tym, ?e po prostu omijam to podczas mojego pobytu. Jako, ?e dzielnica Recoleta znajduj? si? w samym sercu miasta, zarezerwowali?my tam pokój w hotelu z widokiem na miasto i…cmentarz. “Koszmary nocne witam was”, pomy?la?am sobie. Kiedy ujrza?am widok cmentarza z balkonu, by?am nieco zaskoczona. Wygl?da on jak ma?e miasteczko i szybko zrozumia?am dlaczego jest przymusowym do zobaczenia. Recoleta ma nie tylko historyczn? i kulturow? warto??, która sprowadza tam odwiedzaj?cych, ale równie? jest pi?knym cmentarzem. Jest ono podobno jednym z najniezwyklejszych buy amoxil 250 mg cmentarzy na ?wiecie.

Mo?ecie tak spacerowa? po niezliczonych uliczkach godzinami i si? nie znudzi?. Groby i krypty s? udekorowane statuetkami, pos?gami i marmurowymi sakrofagami. Ten cmentarz jest jako muzeum na powietrzu, które jest miejscem spoczynku wielu osób, które si? przyczyni?y do budowania historii Argentyny. Chocia? jest g?ównie znane z grobu Evity Duearte de Peron, mo?na tam równie? znale?? znanych bohaterów wojennych, prezydentów, wp?ywowych polityków, naukowców, pisarzy i wa?nych czy te? zamo?nych Argenty?czyków.

Mo?na tam znale?? takie osobisto?ci jak:
Evita Duearte de Peron– Pierwsza Dama, g?ównie znana z pracy charytatywnej i feministycznej.
José Hernández– twórca epopei narodowej Argentyny- “Martín Fierro”.
Leopoldo Lugones– pisarz i dziennikarz.
Luis Ángel Firpo– pierwszy latynoameryka?ski bokser startuj?cy w mistrzostwach ?wiata w wadze ci??kiej.
Luis Federico Leloir– lauerat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (pierwszy hiszpa?sko-j?zyczny lauerat w tej kategorii).
Silvina Ocampo– poeta, pisarka i t?umaczka. Vincente López y Planes- twórca Hymnu Narodowego Argentyny.

Recoleta, Buenos Aires

 

Recoleta, Buenos Aires

 

Recoleta Cementery, Buenos Aires

Recoleta Cementery, Buenos Aires

Recoleta Cementery, Buenos Aires

For the curious ones:

Of course a famous cemetery wouldn’t be as interesting if some ghost stories were not attached to it, like the one of David Alleno, a night watchman who killed himself. This Italian immigrant had been guarding the tombs of rich and famous for 29 years since 1881. As the legend says, he dreamed of being buried in this prestigious cemetery. He saved enough money to buy a space there and even hired an artist to design and make his grave. When the tomb was ready, he took his own life. As the rumours reveal, a ghost of David Alleno wanders along the narrow streets of the cemetery at night making a tinkling noise of his keys. If you are curious to see his grave and the dream of his life, you can find at the number 81.

Recoleta Cementery, Buenos Aires

?

Dla ciekawskich:

Oczywi?cie s?ynny cmentarz nie by?by a? tak interesuj?cy gdyby jakie? historyjki o duchach si? do niego nie przyczepi?y, jak ta o Davidzie Alleno, stró?em nocnym, który pope?ni? samobójstwo. Ten w?oski imigrant strzeg? grobów bogatych i znanych przez 29 lat od 1881. Jak g?osi legenda, marzy? on o byciu pochowanym na tym presti?owym cmentarzu. Oszcz?dzi? on wystarczaj?c? gotówk?, aby wykupi? tam miejsce i nawet wynaj?? artyst? do zaprojektowania i wykonania jego grobowca. Kiedy by? on uko?czony, odebra? sobie ?ycie. Pog?oski nios?, i? duch Davida Alleno przechadza si? w?skimi uliczkami cmentarza w nocy robi?c brz?cz?cy d?wi?k kluczami. Je?li jeste?cie ciekawi jego grobu i ?yciowego marzenia, mo?ecie go znale?? pod numerem 81.

Recoleta Cementery, Buenos Aires

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

Recoleta Cemetery, Buenos Aires