I’ve been wanting to visit Buenos Aires for a long time. I’ve heard many stories about charm of this city. The name ‘Paris of South America’ comes out frequently from people who have been there and in many written pieces. I do not think though that the people of Buenos Aires intend to imitate the capital of France. The richness of the culture and liveliness of the city make that city a special place on Earth. On my first day in Buenos Aires, while wandering around the streets, I thought that I wouldn’t mind living there.  Of course it has its flows, like any other place, but the atmosphere there gets to you. Buenos Aires is for everyone. If you are a book worm, you can get lost in one of many book stores. Art and culture lovers can enjoy museum after musem or get thrilled watching a play in one of the most stunning thethers in the world- Teatro Colon. Very quickly I was in love and I know already that this is one of those places that one wants to come back to. Well…at least me.

There is so much about that city: the food and vibrant restaurants and cafes, the architecture, the fashion trends, the theatre, the outdoors. It is impossible to cover it all in just one post, therefore, if you don’t mind, you will hear about Buenos Aires more in the very near future.

Buenos Aires

See also: Do you want to see a cool face of Buenos Aires? Let’s go to Palermo Soho.

???

Chcia?am odwiedzi? Buenos Aires od bardzo dawna. S?ysza?am wiele opowie?ci o tym jak czaruj?ce jest to miasto. Miano ‘Pary?a Ameryki Po?udniowej’ przewija si? cz?sto w opowiadaniach ludzi, którzy tam byli i w ró?nych tekstach. Ja nie uwa?am jednak, ?e mieszka?cy Buenos Aires maj? intencje na?ladowania stolicy Francji. Bogactwo culturowe i ?ywotno?? miasta sprawiaj?, ?e jest ono wyj?tkowym miejscem na Ziemi. Pierwszego dnia po przybyciu do Buenos Aires, podczas szw?dania si? po ulicach miasta, pomy?la?am sobie, ?e nie mia?abym nic przeciwko mieszkania tam. Oczywi?cie ma ono swoje wady jak ka?de inne miasto, jednak atmosfera Buenos Aires dociera g??boko i wy?yna ?lad w sercu. T miasto jest dla ka?dego. Je?li jeste? molem ksi??kowym, mo?esz si? zgubi? w jednej z wielu ksi?garni. Mi?o?nicy sztuki i kultury mog? si? cieszy? muzem za muzeum lub zachwyci? si? podczas sztuki w jednym z najpi?kniejszych teatrów ?wiata- Teatro Colon. Bardzo szybko zakocha?am si? w tym mie?cie i wiem, ?e to jest jedno z tych miejsc, do których chce si? wraca?.

Du?o by mo?na opowiada? o tym mie?cie: kuchnia i t?tni?ce ?yciem restauracje i kawiarnie, architektura, trendy w modzie, teatr i natura. Jest niemo?liwym opisanie wszystkiego w jednym po?cie, wi?c je?li nie macie nic przeciwko, us?yszycie o Buenos Aires w najbli?szej przysz?o?ci.

Recoleta Cementary, Buenos Aires

Recoleta Cementary, Buenos Aires

Buenos Aires

Rosedal, the rose gardens

Buenos Aires

 

Buenos Aires

Casa Rosada, the goverment building

Buenos Aires

I was so happy to see so many parks in Buenos Aires, especially after living for a while in the desert. I was jumping like a kid on the sight of blooming trees (although autumn already arrived) and rose gardens. The soft, sweet fragrance of flowers in the air and the calmness of the green around works wonders and it is the best stress or bad mood killer ever!

See also: Lujan- charming excursion accutane buy from Buenos Aires.

?

By?am tak szcz??liwa z powodu tych wszystkich parków w Buenos Aires, zw?aszcza po do?? d?ugim czasie mieszkania na pustyni. Skaka?am jak ma?e dziecko na widok kwitn?cych drzew (cho? to ju? jesie? nasta?a) i ogrodów ró?anych. Delikatny, s?odki zapach kwiatów unosz?cy si? w powietrzu i koj?ca ziele? dooko?a mo?e zdzia?a? cuda i jest najlepszym sposobem na pozbycie si? stresu i z?ego humoru.

Parks of Buenos Aires

Parks of Buenos Aires

Seriously, what’s the matter with blooming trees in autumn? Not that I am complaining about that.

Powa?nie, o co chodzi z kwitn?cymi drzewami na jesie?? Nie ?ebym marudzi?a z tego powodu.

Buenos Aires

This silver sculpture was designed the way that it opens up during the day forming a flower and closes at night. Well, it got broken…luckily while being opened, so it stays like that every day and night. It will get repaired in a few months, I was told.

?

Ten srebrny obiekt zosta? zaprojektowany w taki sposób, aby si? otwiera? w dzie? tworz?c kwiat i zamyka? w nocy. Có?, mechanizm si? zepsu?, wi?c ten kwiat pozostaje otwarty ca?? dob?. Wkrótce zostanie zreperowany, tak mi powiedziano.

See also: Parks of Buenos Aires.

Buenos Aires

Buenos Aires

20150320_134852

Obelisco- national historic monument and icon of Buenos Aires

I really enjoyed the breakfast time with a cup of coffee, freshly squized orange juice, argentinian style crossaints- medialunas and a newspaper.

20150321_093254While walking along Río de la Plata I spotted those seats for fishermen. It is such a great idea! And anyone can use it.

Podczas spacerów wzd?u? rzeki la Plata zauwa?y?am te siedzenia dla rybaków. ?wietny pomys?! I ka?dy mo?e z tego skorzysta?.

Buenos Aires

There’s so much more I would like to tell you about Buenos Aires. It is a city of many surprises and contrasts. Strolling from neihgbourhood to neighbourhood is like a feast for the eyes and historical hunger. And don’t get me started on the food! I could talk for hours! You want the best icecream in the world? Not a big icecream lover I might be, those in Buenos Aires made me gain an extra pound or two. You are a meat lover? No need to look further. Aren’t Italians supposed to be masters of pizza? It turns out that not. What about a DJ in a clothes shop? Why not? So, as I am still under impression of this city, I would love to share with you some more. I also have for you some tips and ideas on how to visit Buenos Aires like a local.

See also:  Top 10 traditional coffee shops in Buenos Aires according to the locals.

?

Tyle rzeczy chcia?abym wam opowiedzie? o Buenos Aires. Jest to miasto pe?ne niespodzianek i kontrastów. Spacerowanie z jednej dzielnicy do drugiej jest jak uczta dla oczu i g?odu historycznego. Lepiej nawet nie zaczyna? mówi? o jedzeniu! Mog?abym gada? godzinami! Chcecie najlepsze lody na ?wiecie? Mo?e i nie jestem wielkim fanem lodów, te w Buenos Aires przyprawi?y mnie o kilka dodatkowych gramów. Uwielbiacie steki? Nie ma potrzeby szuka? dalej. Czy?by W?osi nie s? znani jako mistrzowie pizzy? Wychodzi na to, ?e nie. A co powiecie na DJa w sklepie odzie?owym? Czemu nie. Zatem, jako ?e jestem ci?gle pod wra?eniem tego miasta, chcia?abym podzieli? si? z wami jeszcze kilkoma zagadnieniami. Mam dla was równie? kilka wskazówek i pomys?ów jak zwiedza? Buenos Aires jak tubylec.

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

buenos-aires

[wysija_form id=”1″]