Audrey Hepburn said: “Paris is always a good idea.” And I am saying that Buenos Aires is always a good idea too. This is definitely one of those cities you want to go back to.

This is why you will fall in love with Buenos Aires

1. The Parks

Buenos Aires

Buenos Aires is heaven for parks. They are big and many. In my opinion this is the perfect city for fussy nature lovers in times when you are too busy for frequent escapes from the modern city life.

?

Buenos Aires jest rajem je?li chodzi o parki. S? ogromne i jest ich wiele. Moim zdaniem to miasto jest idealne dla gryma?nych wielbicieli przyrody, co nie maj? czasu na cz?ste ucieczki od nowoczesnego ?ycia w mie?cie.

Buenos Aires

2. Río de la Plata

Buenos Aires, Rio de la Plata
When I went to Buenos Aires for the first time, I was most curios about Río de la Plata. Why? You may ask. Well, mainly because it is so wide that you are not able to see the other side. I needed a proof of that, since believing without seeing was bothering me too much. When I arrived there, I saw nothing more on the other side than water, so the statements of others have been officially confirmed: you don’t see Uruguay on the other side from Buenos Aires. Here you have two shots of Río de la Plata: one with a view Buenos Aires in the background and another one from the perspective of a bird.

?

Gdy pojecha?am do Buenos Aires po raz pierwszy najbardziej mnie ciekawi?a rzeka Río de la Plata. Dlaczego? Spytacie. Có?, g?ównie dlatego, ?e jest tak szeroka, ?e nie wida? drugiego brzegu. Potrzebowa?am na to dowodu z racji tego, ?e wierzenie na s?owo bez zobaczenia na w?asne oczy nie przekonywa?o mnie. Gdy ju? tam dotar?am, nie zobaczy?am nic innego po drugiej stronie ni? wi?cej wody, wi?c to co mówili inni zosta?o oficjalnie potwierdzone: nie zobaczycie Urugwaju na drugim brzegu. Tutaj przedstawiam wam dwie fotki Río de la Plata: jedna z widokiem Buenos Aires w oddali i druga z perspektywy ptaka.

3. The Food

la Rural, Buenos Aires

If you already read a few articles on this website, you probably have noticed the one that covers food in Buenos Aires. They probably have there the best pizza and ice cream ever! Not to mention sandwiches de miga. As I am planning my next trip to Buenos Aires next month, I am carefully organizing every meal so I don’t miss some of the dainties later when the trip is over.

?

Je?li przeczytali?cie ju? kilka artyku?ów na tym blogu, prawdopodobnie zauwa?yli?cie, ?e jeden z nich opisuje stron? kulinarn? Buenos Aires. Maj? tam prawdopodobnie najlepsz? pizz? i lody. Nie wspominaj?c ju? o sandwiches de miga (kanapki z bardzo cienkiego i puszystego chleba). Jako ?e planuje mój kolejny wyjazd do Buenos Aires w przysz?ym miesi?cu, uwa?nie organizuje ka?dy posi?ek, aby delektowa? si? wszystkimi smakowito?ciami i nie t?skni? za nimi zbyt szybko.

4. The Tango

San Telmo market, Buenos Aires

Buenos Aires is widely known as a capital of tango. Every year the city hosts a World Tango Championships, where you can watch the best of the best. Many restaurants organize tango shows for tourists, so you can enjoy it during your meal. If you visit La Boca neighbourhood, you will have a chance to watch street tango dancers or even participate. Those of you, who would like to learn this dance, many studios and dance schools offer lessons for all levels.

?

Buenos Aires niesie miano stolicy tango i ka?dego roku jest organizatorem ?wiatowych Mistrzostw Tango, gdzie mo?na podziwia? najlepszych z najlepszych. Równie? wiele restauracji  organizuje przedstawienia tango dla turystów jako mi?y dodatek do posi?ku. Je?li odwiedzicie dzielnic? La Boca b?dziecie mieli okazj? obejrze? uliczne tango lub nawet uczestniczy?. Ci z was, którzy chcieliby si? nauczy? tego ta?ca, mog? to zrobi? w jednej z wielu buy isotretinoin pharmacy szkó?, które oferuj? lekcje na ka?dym poziomie.

5. The Alfajor

I mentioned above the food and alfajores are biscuits, so clearly fit into the category. However, thanks to being so special those cookies deserve a special attention. You can see them everywhere, in every shop or coffee place. If you are one of those people who love something sweet as an akompaniament to coffee, there’s nothing better that alfajor. In my opinion the best ones are the ones bathed in dark chocolate with one layer of dulce de leche. For the fussy people, Argentina offers many types of this treat.

?

Wspomnia?am powy?ej o jedzeniu, a alfajory s? ciastkami, wi?c jak najbardziej wpisa?yby si? do powy?szej kategorii. Jednak jako ?e s? dosy? wyj?tkowe, uwa?am, ?e zas?u?y?y na specjalna uwag?. S? one wsz?dzie, w ka?dym sklepie i ka?dej kawiarni. Je?li jeste?cie jednymi z tych, co uwielbiaj? s?odkie co-nieco jako akompaniament do kawy, nie ma nic lepszego ni? alfajor. W mojej opinii najlepsze s? te k?pane w ciemnej czekoladzie i przek?adane jedn? warstw? dulce de leche. Dla tych co lubi? grymasi?, Argentyna oferuje wiele rodzajów tego przysmaku.

6. The Contrasts

La Boca, Buenos Aires

Puerto Madero, Buenos Aires

Apart from the culinary side of Buenos Aires, the contrasts between different neighbourhoods is another thing I love about that city. Moving from one neighbourhood to another might make you feel like traveling to different towns or cities. Getting to Puerto Madero after La Boca hits you with modern buildings, luxurious restaurants and elegant cafes. You can immediately notice the difference and realize that Buenos Aires offers something for everyone.

?

Oprócz kulinarnej strony Buenos Aires, kontrast pomi?dzy ró?nymi dzielnicami jest kolejnym aspektem, który kocham w Buenos Aires. Przemieszczaj?c si? pomi?dzy dzielnicami powoduje, ze mo?na si? poczu? jakby si? podró?owa?o do innych miast. Udaj?c si? do Puerto Madero zaraz po odwiedzeniu La Boca uderza nowoczesnymi budynkami, luksusowymi restauracjami i eleganckimi kawiarniami. Mo?ecie natychmiast zauwa?y? ró?nice i stwierdzi?, ?e Buenos Aires jest dla ka?dego.

7. The Culture

Malba Museum, Buenos AiresBuenos Aires is a cultural city and a home of many museums and theathres. You probably have heard of Teatro Colón, ranked as the third best opera house in the world. It is also considered as one of top 5 concert venues in the world. Luciano Pavarotti had a similar opinion on that.

?

Buenos Aires jest miastem kulturowym i siedzib? wielu muzeów i teatrów. Pewnie s?yszeli?cie o teatrze Colón, który zosta? uznany za trzecie z najlepszych domów operowych na ?wiecie. Jet on równie? uznawany za jednym z pi?ciu najlepszych pomieszcze? koncertowych, na co mia? podobne zdanie Luciano Pavarotti.

8. The trees

Jorge Luis Borjes brought many trees to Buenos Aires and said that the trees represent the city themselves. And it is probably true. With the variety of trees and their sizes, it is impossible not to notice the difference between Buenos Aires and other cities when we think of trees.

?

Jorge Luis Borjes przyprowadzi? wiele drzew do Buenos Aires i powiedzia?, ?e te drzewa same b?d? reprezentowa? miasto. I prawdopodobnie mia? racj?. Ró?norodno?? gatunków i ich rozmiary powoduj?, ?e jest niemo?liwym niezauwa?enie ró?nicy pomi?dzy Buenos Aires i innymi miastami my?l?c o drzewach.

See also: Learn how to prepare mate like a real Argentinian.

Buenos Aires

9. The Architecture

Buenos Aires

It is not difficult to love architecture in Buenos Aires. With a mixture of mainly French and Italian styles brought to the city by immigrants and modern influences, it creates a pleasant view for the eye.

?

Nietrudno nie kocha? architektury w Buenos Aires. Z mieszank? francuskich i w?oskich stylów w roli g?ównej, przyci?gni?tych przez imigrantów, razem z nurtem wspó?czesnym, kreuje si? ca?kiem przyjemny dla oka widok.

See also: Parks of Buenos Aires.

What would you add to that list? What are your favourites of Buenos Aires?

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

Buenos Aires, Argentina

[wysija_form id=”1″]