If you live in the city, parks and other green spaces are very important for the quality of life. Busy, noisy and crowded places might be very tiring. Buenos Aires is filled with many gardens and parks throughout the city that are easily accessible for anyone. Most of the parks of Buenos Aires have been designed by Carlos Thyse, a French architect. Thanks to him Buenos Aires is heaven for parks. They are big and many. I would consider Buenos Aires to be a very lucky city thanks to all the green spaces. In a matter of minutes you can escape from the hectic and busy life of the big city

???

Je?li mieszkacie w mie?cie, parki i inne zielone przestrzenie s? wa?nym elementem dla jako?ci ?ycia. Ruchliwe, ha?a?liwe i zat?oczone miejsca bywaj? bardzo m?cz?ce. Buenos Aires jest wype?nione ogrodami i parkami, które s? ?atwo dost?pne dla ka?dego. Wi?kszo?? z tych parków zosta?a zaprojektowana przez Carlosa Thyse, francuskiego architekta.Dzi?ki niemu Buenos Aires jest rajem. Parki tam s? wielkie i jest ich du?o. Powiedzia?abym nawet, ?e Buenos Aires jest szcz??ciarzem dzi?ki tym wszystkim zielonym przestrzeniom. Na przestrzeni minut mo?ecie uciec od zgie?ku ruchliwego ogromnego miasta.

Best Parks of Buenos Aires

Bosques de Palermo

Rosedal, Buenos Aires

Park Bosques de Palermo is also known as Rosedal and it is the most important green space in Buenos Aires. The highlight of the park is a rose garden with 1200 types of roses and 18000 rose bushes. I must say that I was very impressed by this garden with all the flowers and butterflies.

This is a very popular place to bike, run, play with children, play hokey, have a picnic or eat choripan from one of the stands.

Many events are organized in the park, so you will be entertained by shows and music. You can also participate in free Zumba classes or learn how to rollerskate (the lessons are given cost free).

Near the park you can visit Planetario Galileo Galilei and iside the park look for a garden of poets.

Location: between Av. Del Libertador and Sermiento.

Rosedal, Buenos Aires

Japanese Garden (Jardín Japones)

It is one of the most beautiful gardens in Buenos Aires, although small. It is worth visiting even though you need to pay an entrance fee.

Inside the garden you can enjoy a cup of tea in a tea house. Apparently the tea served there is excellent. A great place to visit in winter.

This place is not only a beautiful garden (although for me it is enough to pay a visit), but you can spend a nice aftrenoon there by learning about Japanese culture. The Argentinian-Japanese Cultural Foundation organizes different activities every day. You can learn how to do origami or grow orchids or even get some information about manga and animé.

Location: Palermo

Japanese Garden, Buenos Aires

Barrancas de Belgrano

If you go there you will quickly notice that it is a favourite place for dog walkers and parents with babies. With a little bit of luck, you might enjoy a free tango show.

Location: corner of La Pampa and Arribeña

Parque Centenario

This park is another fruit of the work of Carlos Thays. It is a popular place for joggers and groups of students of the nearby sociology division of University of Buenos Aires.

Location: between the streets of Avenida Suárez and Brandsen

Parque Lezama

 Are you tired of wandering the streets of San Telmo and visiting a countless number of antique shops and galleries? You don’t need to worry about finding a place to relax and maybe even take a little nap in the shade of Tipa trees.
Once you are in this park, you can visit other attractions of the city such as Russian Orthodox church or browse through hand-made jewellery and leather items sold by crafters and on Sundays a big San Telmo market.
Location: corner of Defensa and Brasil

Parque Rivadavia

Not far from the busy Avenida Corrientes you can escape to Parque Rivadavia. You will be welcomed at the entrance by a white marble statue of Simón Bolívar  and inside those hungry for literature can browse through second hand books and vintage purchase accutane magazines offered by collectors.

On Sundays you can watch free shows in the small amphitheatre and children can be entertained by having a ride on old-fashion carousel.

Location: Rivadavia 4800

El Tigre

Excellent place for a longer escape from the craziness and business of the city. This park is located at the outskirts of Buenos Aires, but you can transfer yourself there by train in an hour. I would recommend to reserve a whole day for this visit as once you are there, you can do kayaking or do a boat river trip, Delta safari or many more.

???

Naj?adniejsze Parki w Buenos Aires

Bosques de Palermo

Park Bosques de Palermo jest znany równie? jako Rosedal i jest najwa?niejszym parkiem w Buenos Aires. W sercu parku znajduje si? ogród ró?any z 1200 gatunkami ró? i 18000 krzaków ró?anych.

Musze przyzna?, ?e by?am pod wra?eniem tego ogrodu i tych wszystkich kwiatów i motyli.

Rosedal jest popularnym miejscem dla biegaczy, rowerzystów, zabaw z dzie?mi, gr? w hokeja, na piknik czy te? choripan na lunch z jednego ze stoisk.

Wiele wydarze? jest organizowanych w tym parku, wi?c b?dziecie mogli pos?ucha? muzyki lub obejrze? przedstawienie. Dla mi?o?ników Zumby s? organizowane bezp?atne zaj?cia na ?wie?ym powietrzu. Mo?ecie tak?e skorzysta? z lekcji jazdy na rolkach (równie? bezp?atne).

Gdzie: pomi?dzy ulicami Libertador i Sermiento.

Japanese Garden (Ogród Japo?ski)

Jest to jedno z najpi?kniejszych ogrodów w Buenos Aires, chocia? dosy? ma?e. Warto odwiedzi? ten ogród japo?ski mimo p?atnego wst?pu.

Wewn?trz ogrodu znajduje si? herbaciarnia, która podobno oferuje ?wietna herbat?. ?wietne miejsce na rozgrzanie si? w zimie.

To miejsce jest nie tylko przepi?kne (chocia? wed?ug mnie nie trzeba nic wi?cej, aby skusi? do odwiedzin), ale równie? mo?na tam sp?dzi? mi?e popo?udnie na nauce o kulturze japo?skiej. Argenty?sko- Japo?ska Fundacja Kultury organizuje codziennie ró?ne zaj?cia, podczas których mo?ecie spróbowa? swoich si? w origami i dowiedzie? si? jak hodowa? orchidee, a nawet zdoby? wiele informacji na temat mangi i animé.

Gdzie: Palermo

Barrancas de Belgrano

Je?li si? tam wybierzecie, szybko si? zorientujecie, ?e ten park jest popularnym miejscem na spacery z psem lub dla rodziców z niemowlakami. A z odrobin? szcz??cia, b?dzie wam dane obejrze? darmowe przedstawienie tango.
Gdzie: róg ulic La Pampa and Arribeña

Parque Centenario

Ten park jest kolejnym owocem pracy Carlosa Thays. Jest on popularnym miejscem dla biegaczy i grup studentów z pobliskiego wydzia?u socjologii universytetu Buenos Aires.

Gdzie: mi?dzy ulicami Avenida Suárez and Brandsen

Parque Lezama

Jeste?cie zm?czeni przemierzaniem ulic dzielnicy San Telmo i odwiedzaniem niesko?czonej liczby sklepików z antykami i galerii? Nie musicie si? martwi? o znalezienie miejsca na odpoczynek, czy nawet na ma?? drzemk? w cieniu drzew Tipa.

Gdy si? ju? znajdziecie w tym parku, mo?ecie odwiedzi? inne atrakcje miasta w pobli?u, takie jak rosyjski ko?ció? ortodoksyjny. Mo?ecie równie? poszpera? w?ród stoisk z r?cznie robion? bi?uteri? czy wyrobami skórzanymi, a w niedziel? zgubic sie na targu San Telmo

Gdzie: róg ulic Defensa i Brasil

Parque Rivadavia

Niedaleko od zgie?ku ulicy Corrientes mo?ecie uciec do parku Rivadivia. Przy wej?ciu was przywita bia?y marmurowy pos?g Simóna Bolívara, a w ?rodku spragnieni s?owa pisanego, mog? poszpera? w?ród starych ksi??ek sprzedawanych przez zbieraczy. Kolekcjonerzy starych magazynów te? si? nie rozczaruj?.

W niedziele mo?ecie obejrze? tam ró?ne przedstawienia organizowane w ma?ym amfiteatrze, a dzieci mog? si? nacieszy? przeja?d?k? na starej karuzeli.

Gdzie: Rivadavia 4800

El Tigre

?wietne miejsce na d?u?sz? ucieczk? od szale?stwa i ruchu miasta. Ten park znajduje si? na obrze?ach Buenos Aires, ale mo?ecie ?atwo si? tam dosta? w ci?gu godziny poci?giem. Ja bym sugerowa?a zarezerwowa? ca?y dzie? na t? wizyt?, gdy? jest tam wiele atrakcji takich jak kajakowanie, wycieczki ?ódkami po rzece lub wycieczki safari po delcie.

Buenos Aires parks, Argentina

This is a list of only some of the parks you can visit in Buenos Aires, but once you are there, I am sure that you will find many more. If you need more tips and inspirations of what to see and do in Buenos Aires, those books below are very good travel guides or you can alternatively browse here for more.
And if you haven’t done it already, you can read more articles about Buenos Aires and Argentina here.

logo (4

 

Did you like the post? Pin it for later:

parks-of-buenos-aires