20150325_130643

The majority of the falls are in Argentina, only a little part on the brazilian side. To get the full experience you should definitely visit both sides. While the Argentinian part allows you to experience them very close to you, the other side gives you a larger view. More about it next time.

The trip to Iguazu Falls in Argentina has been a real treat! I won’t exaggerate by saying that this is one of the most spectacular  trips you can ever have. Believe me! It’s not only the falls, it’s the whole package: the surroundings, the nature, the animals… I’m not going to bore you much today about practicalities and for the tips regarding this trip you will have to wait a few more days. Today let’s just enjoy the nature.

The falls are in a rainforest and some say, this is a perfect starting point for jungle beginners. You can really get the experience of a jungle there: hot, sweaty and surrounded by untouched flora and all sorts of bugs,insects and animals. While walking through the sweaty forest you will be accompanied by butterflies on your hair, arms, backpacks and t-shirts. This will give you a chance to see those creatures really really close.

There is a reason why Iguazu Falls won their place on the world’s 7 natural wonders list. I can also bravely say that this is a destination where the nature meets romance. What can be more romantic than dancing with butterflies, watching sunsets with the sound of mighty falls or having breakfasts in the middle of the rainforest while watching toucans?

20150324_104604

???

Wi?kszo?? tych wodospadów znajduje si? po stronie Argentyny, tylko niewielka ich cz??? w Brazylii. Aby w pe?ni do?wiadczy? ich pi?kna zdecydowanie powinni?cie odwiedzi? obie strony. Podczas gdy argenty?ska cz??? pozwoli wam na bliskie ‘spotkania’ z wodospadami, ta druga umo?liwi wam obejrzenia ca?ego ich pi?kna z perspektywy. Ale wi?cej o tym nast?pnym razem.

Wycieczka do Wodospadów Iguazu w Argentynie by?a prawdziw? uczt?! Nie przesadz? mówi?c, ?e jest to jednym z najbardziej spektakularnych miejsc, jakie mo?na odwiedzi?. Wierzcie mi! To nie tylko te wodospady, ale ca?o??: otoczenie i krajobrazy, natura, zwierz?ta…Nie b?d? wam zanudza? praktycznymi sprawami zwi?zanymi z dojazdem i pobytem, na to musicie poczeka? jeszcze kilka dni. Dzisiaj podziwiajmy krajobrazy.

Te wodospady znajduj? si? w lesie tropikalnym i niektórzy mawiaj?, ?e to ?wietne miejsce dla ‘d?unglanych’ pocz?tkuj?cych. Naprawd? mo?na tam do?wiadczy? d?ungli: gor?ca, poc?ca si? i otoczona niedotkni?t? flor? i niesko?czona ilo?ci? robali, owadów i zwierz?t. Id?c przez ten poc?cy si? las, b?d? wam towarzyszy? motyle we w?osach, ramionach, plecakach i koszulkach. Pozwoli wam to na przyjrzenie si? tym kreaturom z bliska.

Nie bez powodu Wodospady Iguazu znajduj? si? na li?cie 7 naturalnych cudów ?wiata. Mog? odwa?nie przyzna?, ?e jest to destynacja, gdzie natura spotyka si? z romansem. Co mo?e by? bardziej romantyczne ni? taniec z motylami, ogl?danie zachodów s?o?ca z akompaniamentem g?osów wszechmocnych wodospadów czy te? jedzenie ?niadania w ?rodku lasu tropikalnego podczas obserwowania tukanów?

Iguazu Falls

Have you ever amoxil seen a thousand of butterflies in one places flying around you as if you were one of them? All shapes and colours, including the mysterious blue morpho that is almost impossible to capture on a photo. It is something extraordinary and I couldn’t resist showing you a larger number of photos than usually. I hope you’ll enjoy.

Czy kiedykolwiek widzieli?cie tysi?c motyli w jednym miejscu lataj?cych dooko?a was jakby?cie byli jednym z nich? Wszystkie kszta?ty i kolory, razem z tajemniczym blue morpho, którego uwiecznienie na zdj?ciu wydaje si? by? niemo?liwym. Jest to co? wyj?tkowego, wi?c ne mog?am si? powstrzyma? od podzielenia si? z wami wi?ksza ilo?ci? zdj?? ni? zwykle. Mam nadziej?, ?e wam si? spodobaj?.

 

20150324_135916

Butterflies of Iguazu

 

20150324_113338


Don’t get fooled by the innocent face of this little fella. Let me introduce to you a smart and cheeky resident of the rainforest: coatí. He will first gain your sympathy to shortly after steal your sandwich.

Nie dajcie si? zwie?? niewinnej twarzy tego ma?ego zwierzaka. Pozwólcie, ?e wam przedstawi? inteligentnego i przebieg?ego mieszka?ca tego lasu tropikalnego: coatí. Najpierw zdob?dzie non wasz? sympati?, by chwil? pó?niej ukra?? wam kanapk?.

20150324_155058

And the main reason of the trip: the falls. All 275 of them in the banks of the river Iguazu spreading over 2,7 km. The photos are not even close to making the justice of the beauty and power of them. The Devil’s Throat is the biggest and most impressive fall there, and being able to almost touch it, gives you a big lesson of how powerful the nature is.

Do you notice that ‘thing’ on my hair? It is a live accessory (read: butterfly) that had been decorating my pony tail.

A teraz przejd?my do g?ównego punktu wyjazdu: wodospady. Jest ich a? 275 na rzece Iguazu rozci?gaj?cych si? przez 2,7 km. Zdj?cia nie oddaj? ani troch? ich pi?kna i si?y. Gard?o Diab?a (the Devil’s Throat) jest najwi?kszym i najbardziej imponuj?cym wodospadem ze wszystkich, i mog?c go prawie dotkn??, potrafi wiele nauczy? i mocy natury.

Zauwa?yli?cie t? ‘rzecz’ na moich w?osach? Jest to ?ywa ozdoba (czytaj: motyl), która udekorowa?a mojego kucyka.

20150324_144001

Garganta del Diablo ( the Devil’s Throat)

20150325_130351As you walk through the forest the only melodic sounds you hear are the frothy waterfalls, butterflies fluttering their wings, coatís sidling, birds singing and mysterious sounds of bigger animals deep in the forest.

Id?c przez las jedyna melodyczne dw?i?ki s?yszycie pochodz? od pienistych wodospadów, motyli trzepi?cych skrzyd?ami, skradaj?cych si? coatí, ptaków ?piewaj?cych i jaki? tajemniczych odg?osów wi?kszych zwierz?t z g??bi lasu.

20150325_113722

 

20150324_152101

20150325_073400

20150325_130351

 

I hope you enjoyed this light post and the photos. Please stay tuned later this week for some tips how to organize yuor trip to Iguazu, so you  could experience this wonderful place too.

Mam nadziej?, ?e mi?o wam si? czyta?o ten post ze zdj?ciami. Jeszcze w tym tygodniu b?dzie post o tym, jak sami mo?ecie zorganizowa? wyjazd do Iguazu i do?wiadczy? na w?asnej skórze pi?kna tego miejsca.

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

 iguazu-falls