Vicuñas in Atacama, Chile

Lagoons Miscanti and Miñiques in Chile

Atacama surprised me. Again! The lagoons there are not new to me, so I thought that nothing else in this part of Chile can make my jaw drop. It did! 5 times! The battle of surprises and the willpower of not being surprised continues. So far,  Atacama 5- Me 0.

?

Atacama mnie zaskoczy?a. Znowu! Laguny na tej pustyni nie s? dla mnie nowo?ci?, wi?c my?la?am, ?e nic w tej cz??ci Chile nie jest w stanie sprawi?, ?e szcz?ka mi opadnie. A jednak! 5 razy! Pojedynek mi?dzy byciem zaskoczonym i bronieniem si? przed tym trwa. Jak dot?d Atacama 5- Ja 0.

See also: GEYSERS DEL TATIO- a wonder at high altitude.

Laguna Miscanti, ChileAtacama never stops surprising me. One might think it is just a desert…lots of sand, some hills…cactuses maybe. This is not the first time I mention blue lagoons in Atacama, there’s many of them and I am not able to pick my favourite. If you head up north, you will probably visit the ones close to San Pedro de Atacama.

When you go East from the coast, towards the border with Argentina heading to Paso Sico, take some time to explore the region near the border. The beauty of the turquoise waters of those Altiplanic lagoons, crowned by overlooking snow-sprinkled hills and volcanoes reflected in the mirrors of the lagoons, together with the wild animals will leave you with images in your memory that you will never forget. And if are a bird lover, watching some rare species there will be an additional treat. Ohh…I almost forgot about cute foxes you can meet on you way, like the one on the photo. They are quite friendly (but remember that they are wild animals) and when they approach you while you are just having your snack, it  might be difficult to resist to share some food with them (hard to say ‘no’ to a creature that makes eyes like the cat from Shrek). Well, don’t, it’s bad for them.

See also: 12 favourite shots from Atacama this year.

Laguna Miñiques, Chile

???

Atacama nigdy nie przestaje mnie zaskakiwa?. Mog?oby si? pomy?le?, ?e to tylko pustynia…du?o piachu, góry…mo?e kaktusy. To nie jest pierwszy raz, kiedy wspominam b??kitne laguny na Atacamie, jest ich wiele, a ja nie jestem w stanie wybra? mojej ulubionej. Je?li wybieracie si? do San Pedro de Atacama, prawdopodobnie odwiedzicie niektóre z nich.

Jad?c na wschód od wybrze?a w stron? granicy z Argentyn? do przej?cia Sico, dajcie sobie troch? czasu na poznanie okolicy w pobli?u granicy. Pi?kno turkusowej wody altyplanicznych lagun, ukoronowanych wznosz?cymi si? oprószonymi ?niegiem górami i wulkanami podziwiaj?cymi swoje odbicie w tafli lagun, razem z dzikimi zwierz?tami pozostawi? w waszej pami?ci obrazy nie do zapomnienia. A je?li kochanie ptaki, obserwowanie rzadkich gatunków b?dzie dla was dodatkow? uczt?. Ohh…prawie zapomnia?am o tych s?odkich liskach, które mo?na spotka? po drodze, jak ten na zdj?ciu. S? ca?kiem przyjazne (ale pami?tajcie, ?e s? dzikimi zwierz?tami) i kiedy do was podejd? w trakcie waszego posi?ku, mo?e by? wam trudno powstrzyma? si? od podzielenia si? z nimi (trudno powiedzie? ‘nie’ kreaturze, która robi oczy jak kot ze Shreka). Nie karmcie ich jednak, to nie jest dla nich dobre.

Laguna Miscanti, Chile


Ancient Atacameñan people believe in the power of the nature . The mountains, volcanoes and animals were sacred. To this day you can hear the stories and legends passed to generations through the centuries.

Laguna Miñiques, Chile

Laguna Miñiques, Chile

ChileLet’s get practical: cheap amoxil Tips before your trip to Miscanti and Miñiques

  • The lagoons are located over 4000 meters above the sea level, therefore some people may suffer from altitude sickness. To avoid it, take your time once up there. Walk slowly and drink plenty of water (but avoid highly mineralized water). The excitement of being in such beautiful place often makes me forget about ‘taking it slow’, which results in headaches and unmanageable sleepiness.
  • It might be cold, so be prepared by wearing layers.
  • Take a sun cream with you. It might not seem like it when you are cold, but the sun in the North of Chile is very strong, especially at high altitude.
  • Some parts of the road that takes you through the border with Argentina are not the easiest. You probably don’t need 4×4 car, but a spare wheel would be advisable, especially that a phone reception is poor in some places.
  • Lagoon Miscanti is in a National Park…and that means that you need to pay an entrance (CL$2500= €4). It is not very crowded, but you are never alone there. On our arrival to Miñiques though, we haven’t met any other single person there. You can just soak yourself in the silence and beauty of the place.

See also: Myths from Atacama.

???

A teraz praktycznie: co warto wiedzie? przed wycieczk? do lagun Miscanti and Miñiques

  • Laguny znajduj? si? ponad 4000 metrów npm, wi?c niektóre osoby mog? cierpie? z powodu wysoko?ci. Aby tego unikn??, lub zminimalizowa?, poruszajcie si? powoli. Spacerujcie i pijcie du?o wody (ale unikajcie tej wysoko zmineralizowanej). Podekscytowanie bycia w tak pi?knym miejscu cz?sto sprawia, ?e zapominam o powolnym poruszaniu si?, co si? ko?czy bólem g?owy i zm?czeniem niemo?liwym do powstrzymania i odp?ywam do krainy snów na jaki? czas.
  • Mo?e by? tam zimno, wi?c ubierajcie si? na cebulk?.
  • Pami?tajcie o kremie z filtrem przeciws?onecznym. By? mo?e si? tego nie czuje, gdy jest zimno, ale s?o?ce w pó?nocnej cz??ci Chile jest bardzo ostre, zw?aszcza na du?ej wysoko?ci.
  • Niektóre odcinki drogi prowadz?cej do granicy z Argentyn? nie s? naj?atwiejsze. Prawdopodobnie nie potrzebujecie auta  z nap?dem 4×4, ale dodatkowe ko?o zapasowe lepiej mie?, tym bardziej, ?e sygna?u telefonicznego brak w niektórych miejscach.
  • Laguna Miscanti znajduje si? w parku narodowym…a to oznacza, ?e trzeba zap?aci? wst?p (CL$2500=€4). Nie ma tam t?umów, ale nigdy nie b?dziecie tam sami. Gdy dotarli?my do drugiej laguny, Miñiques, nie spotkali?my ani jednej ?ywej ludzkiej duszy. Mo?na po prostu si? tam zag??bi? w ciszy i spokoju i podziwia? pi?kno tego miejsca.

Laguna Miscanti, Chile

Laguna Miñiques, ChileHow to get to Miscanti and Miñiques Lagoons

The lagoons are located 115 km south from San Pedro de Atacama and 431 km east from Antofagasta. The nearest town, Socaire, is within the reach of 25 km from the lagoons. If you travel from San Pedro, you need to head towards Toconao, then Socaire. From there towards a border passage in Sico.

?

Laguny znajduj? si? 115 km od San Pedro de Atacama i 431 km na wschód od Antofagasty. Najbli?sze miasteczko, Socaire, le?y w zasi?gu 25 km od lagun. Je?li podró?ujcie z San Pedro, kierujcie si? w kierunku Toconao, a potem Socaire. Stamt?d do przej?cia granicznego Sico.

See also: La Mano del Desierto- A Rising Hand in Atacama.

Laguna Miñiques, Chile

 

Thank you for visiting. As always we appreciate your comments and ideas.

logo (4

Did you like the post? Pin it for later:

Altiplanic lagoons, Miscanti and Miniques in Chile