St. Abbs Lighthouse, East Lothian

St. Abbs Lighthouse, East Lothian by Kit Carruthers

I don’t know about you guys, but for me there is never too many images from Scotland, especially when are taken by such talented photographers as Kit and Gary, who sent us a wonderful photo in the past.

So I was particularly glad when Kit send me this photo to share with all of you. Here it is a little story he is sharing too.

I had to get up at 4:30am to travel down with a couple of friends to St. Abbs, so that we could see the sunrise from this beautiful spot. On the drive down we saw an amazing crescent moon rising about 30 minutes before the sun! To get to this photo spot, we had to walk along a very narrow path at the top of a cliff, in semi-darkness, but it was worth it. This was taken just before sunrise, when the colours were most vivid. A great place to visit, if you have a chance!

You can see more work of Kit here. Thank you Kit for sharing with us a piece of our beautiful world.

If you would buy amoxil 500mg like to be featured on this website in ‘Sunday Postcard’, SEND US A PHOTO WITH A SHORT DESCRIPTION TO POSTCARDSFROMTHEWORLD@GMAIL.COM.

?

Nie wiem jak wy, ale dla mnie nigdy za wiele kadrów ze Szkocji, zw?aszcza gdy s? uwiecznione przez tak utalentowanych fotografów jak Kit czy Gary, który nades?a? nam pi?kne zdj?cie jaki? czas temu.

Tak wi?c by?am szczególnie ucieszona, kiedy znalaz?am w skrzynce zdj?cie od Kita do podzielenia si? z wami. Macie tutatj równie? krótki opis od niego.

” Musia?em wsta? o 4:30 rano, aby dosta? si? razem z dwójk? znajomych do St. Abbs w celu obejrzenia wschodu s?o?ca ztego pi?knego miejsca. W drodze widzieli?my niesamowity rogalik ksi??yca wznosz?cy si? oko?o 30 minut przed wschodem s?o?ca! Aby dosta? si? na miejsce, gdzie zdj?cie zosta?o zrobione musieli?my przej?? wzd?u? w?skiej ?cie?ki na szczycie klifu, w pó?-ciemno?ci, ale by?o warto! To zdj?cie zosta?o zrobione chwil? przed wschodem, kiedy kolory by?y najbardziej widoczne. ?wietne miejsce do odwiedzenia, je?li macie okazj?!”

Mo?ecie obejrze? wi?cej prac Kita tutaj. Dzi?ki Kit za podzielenie si? z nami kawa?kiem tego pi?knego ?wiata.

 Je?li chcieliby?cie opublikowa? swoje zdj?cie na tej stronie w cyklu ‘Niedzielna Pocztówka’, PRZE?LIJCIE ZDJ?CIE Z KRÓTKIM OPISEM NA POSTCARDSFROMTHEWORLD@GMAIL.COM.

Keep smiling, follow your heart,

Anna