Tips to save money for epic travels

Traveling has always been a big part of my life and I knew that I have to find ways to fulfil my dream. Finances are often the biggest problem of many, but with some careful planning, you can save a lot of money and pack your bags for an epic journey, city break on beach holidays.
I came across many people asking how it is possible to travel so often or that they are never able to afford it, but if you really want to travel or just simply go on wonderful holidays, you can make your dreams come true. Waiting and hoping that one day you will afford it won’t help much. I have for you a few successful ideas on how to feed your piggy bank before going on holidays.

???

Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze na przysz?e podró?e

Podró?owanie zawsze by?o du?? cz??ci? mojego ?ycia i musia?am szuka? sposobów, aby spe?nia? moje marzenia podró?nicze. Finanse cz?sto s? najwi?kszym problemem wielu osób, ale kilka trików na m?dre planowanie, mo?na zaoszcz?dzi? sporo pieni?dzy i spakowa? walizki, aby wyruszy? w wymarzon? podró?.

Wiele osób si? mnie pyta jak jest mo?liwym podró?owanie tak cz?sto lub ?e oni nigdy nie b?d? w stanie sobie na to pozwoli?. Jednak je?li chcecie podró?owa? lub chocia? pojecha? na wspania?e wakacje, mo?ecie spe?ni? swoje marzenia. Czekaj?c z nadziej?, ?e pewnego dnia gotówka sama przyjdzie, nie bedzie zbyt pomocne. Mam dla was tutaj kilka pomocnych wskazówek jak nakarmi? skarbonk? przed wyjazdem na wakacje.

How to save money for holidays

Here you have a few ideas on how to save money for traveling:

1. Forget Starbucks and Costa– If you really need your daily shot of caffeine, equip yourself in a flask and make your own beverage at home. If you buy a coffee every day for $3-$5, you can save up as much as $150 a month.

2. Walk and cycle – Whenever you can walk to work/school/university or use your bicycle instead of a car or public transport. You will save a tons of money and get healthier and fitter. You won’t believe how quickly all the coins will add up.

3. Stop buying magazines– This little pleasure, especially for many girls, can add up to quite a big amount. If you just can’t resign from buying magazines, many of them can now be found online- cost free.

4. Get rid of unwanted clothes– Go through your wardrobe and sell all your unwanted clothes, shoes, handbags, books etc. To help you decide what items should go, simply follow the rule: something that has been unworn for a year must go. eBay is a good place to start selling your things.

5. Stop takeaways and dining out– Sure, you can’t just stop socialising, but not invite friends for a homemade dinner ot drinks instead of paying a fortune in bars and restaurants? An avarege take away cost around $10, that will make £40 a month. This could pay for a one night accommondation in your holiday destination. If you enjoy your takeaways more often, do the math.

6. Reducee bills costs– Watch your energy usage, switch off the lights in the rooms you are not sitting for example. Use water and electric devices smarter. By making little changes in your habits, the bills will arrive smaller and you’ll have more money to enjoy on your holidays.

7. Renegotiate your phone/cable/internet plan– See if you really need to have an expensive plan or maybe you can renegotiate with your provider. The companies ofet will try to keep you with them as their customer, so ask. Alternatively you check out the competitors and their rates.

8. Give up your gym card– Although exercise should be a part of your life to stay healthy, instead of paying for a membership card, do sports for free. Running, cycling etc can save you a lot of money and train your heart the same way. Check in your neighbourhood if they don’t organize free fitness/zumba classes or similar. This appears to be more popular now and I have noticed free classes in many places I visited.

9. Bring your own lunch to work/school etc. – This simple change can save you from $100-$200 a month if you start making your own lunches instead of eating out. And it will most probably be healthier.

10. Don’t spend money you don’t have– Having a credit card can cost a lot of money. Banks usually charge a lot for lending you money, so try to limit the usage of your order doxycycline no prescription credit cards and pay your debits as quickly as you can.

11. Make saving little-by-little your habit– Little spendings are often not noticed, but all will add up quickly enough. Make a habit of putting some money into saving every week or every month. Make it an essential cost and pretend that the money you put aside don’t exist. Any small amount will make a difference, whatever you can.

12. Book accommodation smarter– There’s many websites that help you find hotels and other types of accommodation during your stay. I found it most useful to book it through hostelbookers and booking.com. The advantage is that you are not going to be charged for the booking.

Galapagos, Isabela, Ecuador

?

1. Zapomnij o Starbaksie i innych kawiarniach- Je?li koniecznie potrzebujecie dziennej dawki kefeiny, wyposa?cie si? w termos i przygotowujcie ten boski czarny napój w domu. Je?li kupujecie kaw? codziennie w kawiarniach za ok. 8- 12z?, to w ci?gu miesi?ca b?dziecie mogli spore pieni?dze.

2. Chodzenie i rower- Kiedykolwiek to mo?liwe, wybierajcie rower lub w?asne nogi na dotarcie do pracy/szko?y itp zamiast samochodu czy transportu publicznego. Zaoszcz?dzicie sporo pieni?dzy i dostarczycie sobie dziennej dawki ruchu. Nawet nie spojrzycie, a uzbiera wam si? niez?a kupka dodatkowej gotówki.

3. Przestanie kupowa? magazyny- Ta ma?a przyjemno??, zw?aszcza dla wielu dziewczyn, kosztuje do?? du?o. Je?li nie jeste?cie w stanie zrezygnowa? z niej, sprawdzie czy wasz ulubiony magazyn nie jest dost?pny w wersji internetowej za darmo.

4. Sprzedajcie niepotrzebne ubrania- Przejrzyjcie swoj? szaf? i sprzedajcie niechciane ubrania, buty, torebki, ksi??ki itd. Aby zdecydowa?, co ma ‘pój??’, kierujcie si? zasada: to, czego nie za?o?y?am przez rok b?dzie sprzedane.

5. Przesta?cie kupowa? dania na wynos i wycieczki do restauracji- Jasne, nie mo?ecie zrezygnowa? z ?ycia spo?ecznego, ale zamiast kupowa? na wynos lub jadania w restauracjach, czemu by nie zaprosi? znajomych na kolacj? w domu? Przeliczcie ile ?rednio wydajecie na takie posi?ki i ile wam to zaoszcz?dzi miesi?cznie. 100-200 z? zaoszcz?dzone zap?aci wam noc w hotelu (lub nawet 3) w Hiszpanii na przyk?ad.

6. Zmniejszcie rachunki- Obserwujcie zu?ycie energii, wy??czajcie ?wiat?o w pomieszczeniu, w którym nie przebywacie. M?drzej kontrolujcie zu?ycie wody, gazu i elektryczno?ci. Wprawiaj?c w ?ycie kilka prostych zmian, rachunki b?d? przychodzi? mniejsze, a wy b?dziecie mieli wi?cej gotówki na przyjemno?ci na wymarzonych wakacjach.

7. Zmie?cie plan telefonu/ tv/ internetu- Pomy?lcie czy naprawd? potrzebujecie mie? drogi plan na komórk? czy internet. Spytajcie, czy jest mo?liwym zmniejszenie kosztu umowy i popytajcie u konkurencji. Firmy cz?sto chc? zatrzyma? klientów u siebie, wi?c mog? wam zaproponowa? mniejsze stawki.

8. Zrezygnujcie z si?owni- Chocia? nie powinno si? rezygnowa? ze sportu dla zdrowia, aby zaoszcz?dzi?, mo?ecie wybra? darmowe sposoby takie jak bieganie czy jazda rowerem i sp?dzanie wi?cej czasu na ?wie?ym powietrzu. Sprawdzcie czy w waszej okolicy nie s? organizowane zaj?cia zumby czy fitness (lub inne) za darmo. Ja si? spotka?am z darmowymi zaj?ciami w wielu miejscach, wi?c warto sprawdzi?.

9. Przygotowujcie drugie ?niadania w domu- Ta ma?a zmiana mo?e wam zaoszcz?dzi? naprawd? sporo pieni?dzy ka?dego miesi?ca jedynie na posi?kach przyniesionych z domu zamiast sto?owania si? na mie?cie. I prawdopodobnie b?dzie to te? zdrowsze.

10. Nie wydawajcie pieni?dzy, których nie macie- Tej zasady zawsze dobrze si? trzyma?. Karty kredytowe potrafi? kosztowa? ostatecznie do?? sporo, gdy? banki chc? zarobi? na po?yczaniu wam pieni?dzy. Ograniczcie wi?c u?ywanie kart i sp?acajcie d?ugi jak najszybciej, aby nie p?aci? niepotrzebnie odsetek.

11. Wyróbcie sobie zwyczaj oszcz?dzania “ziarnko do ziarnka”- Ma?e wydatki cz?sto s? niezauwa?one, ale dodaj? si? szybko. Zwyczaj regularnego odk?adania na konto oszcz?dno?ciowe czy skarbonki ka?dego tygodnia czy miesi?ca przyniesie rezultaty. Udawajcie, ?e jest to przymusowy koszt i te pieni?dze s? niewidzialne. Ka?da ma?a suma b?dzie krokiem do osi?gni?cia celu i wyjazdu na wymarzone wakacje.

12. M?drzej rezerwuj noclegi- Wiele stron internetowych oferuje pomoc w rezerwacji hoteli i innych rodzajów miejsc noclegowych. Dla mnie najbardziej korzystne jest rezerwowanie przez strony hostelbookers i booking.com. G?ówn? zalet? tych stron jest to, ?e nie pobieraj? op?at manipulacyjnych.

Travel photosThose are some simple ways of saving money for your travels even before you pack your bags. Soon I will present you some of my successful tips on how to save some money during your holidays without sacrificing the fun.

?

To s? proste zmiany w wydatkach, które zaoszcz?dza wam troch? gotówki jeszcze przed wyjazdem w podró?. Wkrótce przedstawi? wam kilka skutecznych wskazówek jak zaoszcz?dzi? w czasie podró?owania bez rezygnowania z przyjemno?ci i mi?ych wspomnie?.

logo (4

Did you like the post? Pin it later:

ways to save money for traveling