Visiting this castle has been on my travel dream list for a long time. The first time I heard of it (oh man! how do you pronounce it again?!)  and saw a photo, I knew that one day I have to go there. That day came a while ago during cold autumn days. Being in the Netherlands that day, we packed ourselves in the car and equipped with good moods, plenty of not-so-healthy road-trip snacks and full of excitment, drove towards Bavaria to see if the castle is as beautiful as story tellers declare.

Do you know this feeling of a slight disappointment when you travel to see something that is supposed to be cool, amazing, beautiful, spectacular and when you finally get there you see a few stones or something that you can barely call ” worth the hussle “? Well, I must dissapoint you here, that feeling won’t be present.  If you wonder what’s the all fuss about, I’ll tell you! It will make you absolutely speechless. The castle itself is amazing, but also the surroundings make it even more spectacular. No wonder that Walt Disney was inspired by it and if you were an admirer of Cinderella or Sleeping Beauty, you’ll be able to see  striking similarities between Neuschwanstein and the castles of the princesses.

Maybe you are thinking I am being over enthusiastic about this place, but I really liked it! I am already thinking of going there again some day. I’ve heard that it’s as beautiful in winter as in summer.

                                                                                                                                                                     ???

Odwiedziny tego zamku widnia?y na mojej podró?niczej li?cie marze? od dawna. Kiedy us?ysza?am o nim po raz pierwszy (no nie! jak to si? wymawia?) i zobaczy?am kilka zdj??, wiedzia?am, ?e pewnego dnia b?d? musia?a tam pojecha?. Ten dzie? nadszed? niedawno podczas zimnych jesiennych dni. B?d?c w tym czasie w Holandii, spakowali?my si? w auto i wyposa?eni w dobre humory, mnóstwo nie-a?-tak-zdrowych, podró?niczych przek?sek i pe?ni podekscytowania zmierzali?my w kierunku Bawarii w celu przekonania si? na w?asne oczy, czy ów zamek jest tak pi?kny jak mawiaj? bajko-mówcy.

Znacie to uczucie ma?ego rozczarowania, gdy podró?ujecie w celu zobaczenia czego? cool, niesamowitego, pi?knego, a gdy wreszcie tam dotrzecie to zastajecie stert? kamieni lub czego? co ledwo mo?na nazwa? ” wartego zachodu”. Có?, musz? was rozczarowa?, tym razem tego uczucia nie b?dzie. Je?li si? zastanawiacie o co ten ca?y szum, powiem wam! Braknie wam s?ów. Ten zamek sam w sobie jest cudny, ale krajobrazy go otaczaj?ce tworz? ca?y ten widok jeszcze bardziej efektowny. Nic dziwnego, ?e Walt Disney by? zainspirowany tym miejscem. Je?li byli?cie wielkimi fanami ?pi?cej Królewny czy Kopciuszka, b?dziecie w stanie rozpozna? uderzaj?ce podobie?stwa mi?dzy Neuschwanstein i pa?acami królewien.

Mo?e my?licie,?e zbytnio si? zachwycam tym miejscem, ale naprawd? mi si? nam podoba?o! Ju? my?l? o kolejnej wyprawie pewnego dnia. S?uchy mnie dosz?y,?e jest tam równie pi?knie w zimie jak i w lecie.

20141017_165411

20141017_162346

20141017_174307

20141017_164917

 

20141017_165538

 

If you decide to go there, I’d like to give you an advice. Reserve plenty time for that as it is quite a walk to get to the castle and cars are not allowed. Well, maybe the walk is not that long, but I am sure you will be stopping often to admire the scenery. You can take the horse cart ride, but at times there is a huge line. Because the castles are visited by milions of tourists every year, I think it is better to book the tickets cheap amoxil usa online earlier. Also, it is worth to get entrances for both castles for less money. Hohenschwangau seems not to be that popular, but it’s as impressive as Neuschwanstein.

?

Je?li zdecydujecie si? pojecha? tam, chcia?abym wam da? rad?. Zarezerwujcie sobie mnóstwo czasu, poniewa? spacer do zamku jest spory…nooo mo?e nie a? taki d?ugi, ale widoki b?d? was zatrzymywa?. Nie mo?na dojecha? na gór? samochodem, ale kursuj? wozy konne, chocia? czasami s? do nich ogromne kolejki. Poniewa? zamki s? odwiedzane przez miliony turystów ka?dego roku, my?l?, ?e du?o lepiej jest wcze?niej zarezerwowa? bilety przez internet. Równie? warto jest zakupi? wej?ciówki do dwóch zamków jednocze?nie i chocia? Hohenschwangau nie jest tak popularny jak Neuschwanstein, jest równie zachwycaj?cy.

 

20141017_171350

 

When you walk the path leading to Neuschwanstein, you can see the other castle- Hohenschwangau, which was used by King Ludwig II’s parents. I must say here that the landscape together with theat castle wowed me even more than Neuschwanstein. Just look at the scenery! Doesn’t it make you feel like you are being in some fairy tale?  I especially love those hills covered with trees and the Alps in the background.

?

Id?c ?cie?k? wiod?c? do zamku Neuschwanstein, mo?ecie zobaczy? drugi zamek- Hohenschwangau, który by? zamieszkiwany przez rodziców Ludwika II. Musz? przyzna?, ?e ten widok razem z wkomponowanym zamkiem zachwyci? mnie jeszcze bardziej ni? Neuschwanstein. Popatrzcie tylko na t? sceneri?! Czy nie sprawia ona, ?e mo?na si? poczu? jak w bajce? Mnie wyj?tkowo podobaj? si? wzgórza pokryte drzewami i Alpy w tle.

20141017_163935

Hohenschwangau Castle

20141017_164019

Hohenschwangau Castle

 

After visiting the castle we started searching for a coffee place (what a surprise!) in the nearby Füssen. The weather wasn’t very welcoming, but the colours of this little town brightened up our misson.

?

Po zwiedzenia zamku zacz?li?my poszukiwania jakiej? kawiarni (co za niespodzianka!) w pobliskim Füssen. Pogoda nie by?a zbyt zach?caj?ca,ale kolory miasteczka rozweseli?y nasze poszukiwania.

20141017_181118

20141017_181342

20141017_182023

For the curious ones:

  • The castle was built in the 19th century by a reclusive king Ludvig II of Bavaria with an intention of this being a refuge place. He build it with his own money and after his death the castle got opened to the public. Ludvig only slept in the castle 11 nights before his death. The story of the king and his life is quite ineresting and worth a read.
  • A meteorite that fell in 2002 near the town of Hohenshwangau was named “Neuschwanstein” after the castle.
  • The name “Neuschwanstein” literally means “New Swan Stone”. Primarily the castle was called “New Hohenschwangau Castle” but was changed to Neuschwanstein after the king’s death.

?

Dla ciekawskich:

  • Zamek zosta? wybudowany w 19 wieku przez pustelniczego króla Ludwika II z zamiarami posiadania spokojnego miejsca, do którego móg? uciec i odpocz??. Ludwik wybudowa? zamek z w?asnych pieni?dzy. Po ?mierci króla zamek zosta? otwarty dla odwiedzaj?cych. Ludwik mia? okazj? spa? w tym zamku tylko 11 nocy przed ?mierci?. Historia króla i jego ?ycia s? do?? ciekawe i warte poczytania.
  • Meteoryt, który spad? w pobli?u miasteczka Hohenshwangau w 2002 roku zosta? nazwany “Neuschwanstein”.
  • Nazwa “Neuschwanstein” w dok?adnym t?umaczeniu znaczy ” Nowy ?ab?dzi Kamie?”. Pocz?tkowo zamek zosta? nazwany “New Hohenschwangau Castle” (Nowy Hohenschwangau zamek), ale nazwa zasta?a zmieniona na Neuschwanstein po ?mierci króla.

I am curious what are the places that wowed you.

Jestem ciekawa miejsc, które was zachwyci?y.

 

Keep smiling, follow your heart,

Anna

Did you like the post? Pin it for later:

Neuschwanstein castle, Germanystein