Scotland is a beautiful country with breathtaking landscapes, but the real romantic charm is created by the countless number of castles. If you ever planned a trip to Scotland, you are most likely to come across images of an iconic romantic castle in the Scottish Highlands, which also happens to be one of my favourites:

Eilean Donna Castle

Eilean Donan Castle

It is located on a small island peninsula, surrounded by astonishing scenery and three sea lochs (lakes): Loch Duih, Loch Long and Loch Alsh. Being there makes you believe in fairy tales again. When you visit Scotland, you can see its history through castles, this book is a good source of information. Guide books are always the first thing I go through before planning my trips in details.

Eilean Donna Castle

?

Szkocja jest pi?knym krajem z krajobrazami zapieraj?cymi dech w piersiach, ale tak naprawd? romantyczny urok zawdzi?cza niezliczonej ilo?ci zamków. Je?li kiedykolwiek planowali?cie wycieczk? do Szkocji, na pewno natkn?li?cie si? na zdj?cia pewnego niesamowitego zamku w szkockich górach. Ten zamek okazuje si? równie? by? moim ulubionym: Eilean Donan Castle.

Jest po?o?ony na ma?ym pó?wyspie, otoczony przepi?kna sceneri? i trzema morskimi jeziorami: Loch Duih, Loch Long and Loch Alsh. B?d?c tam mo?na na nowo uwierzy? w bajki. Podczas pobytu w Szkocji, mo?ecie okry? histori? tego kraju zwiedzaj?c zamki. Ta ksi??ka jest ?wietnym zbiorem informacji. Ja zawsze zaczynam planowanie podró?y od przewodników, zanim jeszcze planuj? szczegó?y wyprawy.

Eilean Donnan CastleEilean Donan Castle and a little bit of its history

It is very surprising to most people (including me) that the current state of the castle is only around 100 years old. It looks much older. The castle was first inhabited in the 6th century, but the fortifications were made in the 13th. Since then the castle went through 4 modifications throughout the centuries of Scottish history and wars. Originally this castle was build for the request of Alexander II as a defence amoxil antibiotic aagainst the Vikings. Later the same century, Mackenzies of Kintail owned the castle. In 1719 the castle was destroyed in a Jacobite uprising and for nearly two centuries was left in ruins until Lieutenant Colonel John MacRae- Gilstrap had bought the island together with  the castle in the 1911. He worked hard for the next 2o years in order to restore the castle and the bridge as we can see it today.

For the curious ones: Many movies were filmed in Eilean Donan Csatle, including: “Made of Honour” (2007), “Elisabeth: The Golden Age” (2007), “The private life of Sherlock Holmes” (1970), “Highlander” (1985), “The World is not Enough” (1999)- James Bond movie.

Eilean Donna Castle

?

Jest to bardzo zaskakuj?ce dla wielu osób (mnie wliczaj?c), gdy? obecny stan zamku ma jedynie ok. 100 lat, cho? wygl?da na du?o starszy.

Zamek zosta? zamieszkany pierwotnie w VI wieku, ale fortece zosta?y zbudowane dopiero w XIII wieku. Od tamtego czasu ten zamek przeszed? co najmniej 4 modyfikacje i przebudowy przez wieki historii szkockiej i wojen. Oryginalnie zamek zosta? zbudowany na zlecenie Aleksandra II jako budynek obronny przeciw Vikingom. Pod koniec tego samego wieku, rodzina Mackenzie of Kintail przej??a zamek. W 1719 roku zosta? on zniszczony podczas powstania JacoBite i przez prawie dwa wieki zosta? pozostawiony w ruinach a? do roku 1911, kiedy to porucznik Colonel John MacRae- Gilstrap kupi? wysp? razem z zamkiem. Ci??ko pracowa? on przez ok. 20 nast?pnych lat,a by odbudowa? zamek razem z prowadz?cym do niego mostem, tak jak go widzimy obecnie.

Dla ciekawskich:

Wiele filmów zosta?o nakr?conych w zamku Eilean Donan, na przyk?ad: “Druhna” (2007), “El?bieta: Z?oty Wiek” (2007), “Prywatne ?ycie Szerloka Holmsa” (1970), “Highlander” ((1985), “?wiat to za ma?o” (1999)- James Bond.

Eilean Donna Castle

Eilean Donna Castle
Don’t you feel like packing your bags and going to Scotland ? What are your favourite castles?

Keep smiling, follow your heart,

Anna

Eilean Donan Castle, Scotland